<< СПИСОК СТАТТЕЙ

ЗВІТ про виконання дослідження по темі «Оцінка додаткових терапевтичних можливостей фітоконцентратів Неврін, Кордевіт та Кришталь у кардіологічній практиці (заключний)

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України
ВСТУП
Сучасний етап розвитку фармакотерапії характеризується з одно­го боку, певними досягненнями у покращенні якості та подовженні три­валості життя хворих кардіологічного профілю, а з іншого – дедалі зро­стаючим обсягом документованої інформації щодо випадків побічної дії препаратів, що використовуються в офіційній клінічній медицині [1]. Альтернативним підходом, що забезпечує достатню безпечність ліку­вання і у багатьох випадках є клінічно ефективним, є застосування високотехнологічних фітокомпозицій (фітоконцентратів) [2, 3].

Виконані нами у рамках зазначеного напрямку попередні клінічні дослідження дозволили виявити сприятливий трофічно-регуляторний вплив на міокард у хворих з початковою серцевою недостатністю фітоконцентрату Кордевіт та достовірну антиаритмічну дію останнього при комбінуванні його з фітоконцентратом Неврін, який при монозастосуванні виявляє самостійну негативну хронотропну дію разом із здат­ністю змінювати вегетативний баланс міокарда у бік підсилення пара­симпатичних регуляторних впливів [2, 3, 4]. Базуючись на цих резуль­татах, вбачається доцільним подальше вивчення терапевтичних можли­востей зазначенних фітокомпозицій у кардіологічній клініці.

Обгрунтування дослідження
І. Відомо, що в сучасному лікуванні артеріальної гіпертензії (АГ) та ішемічної хвороби серця (ІХС) широко застосовуються антагоністи кальцію і, насамперед, нифедіпін. В той же час, відомо, що при застосу­ванні цього препарату, як правило, спостерігається прискорення частоти серцевих скорочень, що не тільки погано переноситься багатьма пацієнтами (тахікардія, особливо при фізичних навантаженнях), а й є потенційно небезпечним з прогностичної точки зору, зважаючи на пер­манентну симпато-адреналову активацію [5].  Актуальність    подаль­шого пошуку у зазначеному напрямку підтверджується, насамперед, ві­домими даними (в т.ч. отриманими за допомогою мета-аналізу) про те, що антигіпертензивне лікування короткодіючими антагоністами каль­цію (нифедипін) асоціюється із збільшенням частоти випадків інфаркту міокарда у порівнянні з бета-блокаторами та діуретиками [6,7], при­чому це пояснюється саме здатністю препарата рефлекторно активува­ти симпато-адреналову систему [ 8 ].
З метою усунення цього небажаного ефекту рекомендується до­дання до схеми лікування бета-адреноблокатора, але це збільшує ризик появи побічних ефектів. Тому метою даного фрагменту досліджень ста­ло вивчення можливостей фітоконцентрату Неврін у профілактиці рефлекторного прискорення серцевого ритму під впливом нифедипіну у хворих з АГ та ІХС.

II. Відомо, що вже на початкових стадіях серцевої недостатності у відповідь на зниження серцевого викиду спостерігається периферічна вазоконстрікція,

яка призводить до тканинної гіпоксії, включаючи ске­летні м’язи. Цей механізм,

зокрема, лежить в основі зниження толеран­тності до фізичних навантажень цієї категорії хворих [9]. Зважаючи на відомості щодо механізмів дії фітоконцентратів Кордевіт та Кришталь, вбачається доцільним висловити гіпотезу та здійснити дослі­дження щодо можливого сприятливого впливу комбінації зазначених засобів на толерантність до фізичного навантаження хворих з першою стадією серцевої недостатності (СН), коли клінічно ефективна перебу­дова метаболізму периферичних тканин ще є можливою

Матеріал та методи

В першому фрагменті досліджень спостерігався 31 хворий (22 чо­ловіків, 8 жінок) у середньому віці 49,0 + 3,7 роки без симптомів серце­вої недостатності або інфаркту міокарду, в анамнезі. 19 пацієнтів страж­дало на гіпертонічну хворобу І стадії, 8 пацієнтів страждали на гіперто­нічну хворобу II стадії, 6 – хворих на ІХС; поєднання ІХС та АГ мало місце у 6 випадках.

В дослідження не включались пацієнти з тяжкими супутніми за­хворюваннями / синдромами (онкологічні, інфекційні та ендокринні захворювання, печінкова та ниркова недостатність), а також з паузами більше за 2,5 с, а – v блокадою II – III ступенів, повною блокадою пра­вої або лівої ніжок пучка Гіса, зареєстрованих при добовому холтерівському моніторуванні ЕКГ.
Після вихідного обстеження хворим за клінічними показаннями призначали нифедипін (Корінфар-ретард AWD) у добовій дозі 40 мг (20 мг два рази на день). Після повторного обстеження на фоні лікування нифедипіном, до терапії додавали  Неврін (по 30 кр
апель х 3 рази на день у столовій ложці води – 20 чол, 15 крапель х 3 рази на день – 11 чо­ловік), який хворі приймали протягом  2-х тижнів, після чого здійсню­валось контрольне обстеження.
Обстеження на кожному з 3-х етапів включало холтерівське до­бове моніторування ЕКГ за наступною стандартною методикою [10].
Всім хворим проводили, з допомогою холтерівської діагностичної системи DRG (США), 24-годинне моніторування ЕКГ, систолічного та діастолічного арте­ріального тиску. Крім параметрів ектопічнох активності, за даними добового моніторування серцевого ритму оцінювали статистичні показники його варіабельності, що відбивають виразність парасимпатичних регуляторних впливів на серце (SDNN, SDNN індекс, rMSSD, pNN50) у відповідності з рекомендаціями Європейського Товариства кардіологів та Північно-Амери­канського Товариства електрокардіостимуляції та електрофізіології (SDNN-стандартне (середньоквадратичне) відхилення інтервалу RR, SDNN індекс -середня величина SDNN усіх зареєстрованих 5-хвилинних відрізків; гМSSD-квадратний корінь значення середньоквадратичної різниці послідовних RR-інтервалів; рNN50- відсоток послідовних — інтервалів RR, різниця між якими перевищує 50мс [10].
В другий фрагмент роботи включені дані клініко- інструментального дослідження 20-х хворих серцевою недостатністю І клінічної стадії, яким після вихідного обстеження (ехокардіографія за стандартною методикою та велоергометрична проба) призначали комбінацію фітоконцентратів Кордевіт та Кришталь ( кожний по 15 крапель 3 рази на добу) впродовж 2-х тижнів після чого здійснювали повторне обстеження за тими ж методиками.

Обробку отриманих даних здійснювали на компю’тері за стандартними статистичними програмами.

Результати та їх обговорення

Як видно з таблиці 1, прийом “Корінфару-ретард” спричиняв під­вищення середньодобової частоти серцевих скорочень (ЧСС) на 9,7 %, але після лікування Невріном це прискорення у значній мірі (на 7,5%) усувалось.. Виражене прискорення середньодобової максимальної ЧСС (на 11,4 %) на тлі прийому нифедипіну статистично вірогідно зменшу­валось практично до вихідних величин (табл. 1). Аналіз порушень сер­цевого ритму, показав, що на фоні прийому “Корінфару-ретарду”спостерігалося відчутне збільшення кількості (вірогідно, пов’я­зане з симпато-адреналовою активацією) надшлуночкових та шлуночкових екстрасистол, але після приєднання до схеми терапії Невріну їх кількість зменшувалась, відповідно, на 26,7 та 25,2 % (табл. 2).

Аналіз добових показників серцевих скорочень (М ± m)   Таблиця 1

– р < 0,05 в порівнянні з дослідженням на тлі прийому нифедпіну.

Аналіз порушень серцевого ритму ( М ± mТаблиця 2

За даними вивчення варіабельності серцевого ритму (ВСР), на фоні клінічно адекватної терапії “Корінфаром” (нормалізація артері­ального тиску) спостерігали зниження основних статистичних показни­ків ВСР, що свідчить про несприятливе (патофізіологічно та прогности­чно) [11] збільшення симпатичних впливів на серце (табл. 3). Прийом Невріну вже у дозі 30 крапель на добу сприяв зменшенню ступеня цих змін (табл.З), що може свідчити про його сприятливу контррегуляторну дію в умовах рефлекторної активації симпатичного відділу вегетативної нервової системи, що її спричиняють дигідропиридинові похідні і, зо­крема, нифедипін [ 12, 13 ].

Аналіз показників варіабельності серцевого ритму (М ± m)  Таблиця З

< 0,05 в порівнянні з дослідженням на тлі прийому нифедпіну

Аналіз результатів, отриманих у другому фрагменті дослідження, показав, що прийом комбінації Кордевіту та Кришталю достовірно підвищував толерантність до фізичного навантаження, але не впливав на величину фракції викиду лівого шлуночка за даними ехоКГ та на рі­вень артеріального тиску на ідентичному рівні велоергометричного на­вантаження. Натомість, виявили статистично достовірне обмеження приросту ЧСС під час виконання навантаження, що найшло своє відо­браження у зменшенні (на 11,5 %) величин подвійного добутку – за­гальноприйнятого маркера споживання міокардом кисню

Потужність порогового ВЕМ – навантаження (W), фракція викиду лівого шлуночка (ФВ) та показники гемодинаміки (ЧСС, АД сист., ПД) на ідентичному рівні навантаження до (1) та після (2) приєднання Невріну до стандартної схеми терапії у хворих із початковою серцевою недостатністю (М±m)

Таблиця 4

Примітки:
ЧСС – частота серцевих скорочень
АД сист. – систолічний артеріальний тиск

ПД – подвійний добуток (ЧСС х АД сист./100).

Отримані результати свідчать про здатність поєднаного застосу­вання Кордевіту та Кришталю певною мірою підвищувати толеран­тність до фізичного навантаження хворих із початковою серцевою не­достатністю. В основі цього феномена, очевидно, лежить здатність за­значеної фітотерапевтичної комбінації зменшувати енерговитрати міо­карда за рахунок поліпшення вегетативної регуляції серцевого ритму (підвищення парасимпатичного тонусу, уповільнення частоти серцевих скорочень) при виконанні ідентичного рівня фізичного навантаження (табл.4).

ВИСНОВКИ
1. Прийом нифедипіну (“Корінфар”) супроводжується, незважаю­чи на його адекватну антигіпертензивну дію, несприятливими кардіорегуляторними змінами, що полягають у: а) прискоренні частоти серце­вих скорочень у стані спокою та під час фізичного навантаження, б) зростанні добової ектопічної активності міокарда, в) зниженні показ­ників варіабельності серцевого ритму, що відбиває активацію симпати­чного відділу вегетативної нервової системи.
2. Додання до нифедипіну фітоконцентрату Неврін у добовій дозі 30-60 крапель дозволяє блокувати зазначені негативні кардіорегуляторні зсуви за рахунок підвищення парасимпатичної ланки регуляції серця.
3. Фітотерапевтична комбінація Кордевіту та Кришталю вияв­ляє здатність помірно, але достовірно поліпшувати фізичну працездат­ність хворих з початковою стадією серцевої недостатності (за даними велоергометричного навантажувального тесту). Найбільш імовірним механізмом цього ефекту можна вважати зменшення енерговитрат міо­карда за рахунок поліпшення (економізації) гемодинамічного з
абезпе­чення фізичного навантаження.
4. Прийом Невріну у дозуванні 30 – 60 крапель на добу може бути ре­комендований як засіб профілактики побічної дії нифедипіну (рефлекторна тахікардія; надмірне  прискорення серцевого ритму при фізичних навантаженнях).

5. Комбінація Кордевіту та Кришталю може бути застосована як ад’ювантний засіб у комплексному стандартному лікуванні початкової серцевої недостатності.

ЛІТЕРАТУРА
1. Безопасность лекарств // Экспресс – информация. – 1995 – № 4 . – с. 8.
2. Застосування рослинного концентрату Кордевіт у формі концен­трату (крапель) для пероралъного вживання в комплексному лікуванні хворих кардіологічного профілю з дисфункцією міокарда лівого шлу­ночка. Заключний звіт / Вик.: Воронков Л.Г., Паращенюк Л.П.- Київ, 1999. – 15 с.
3. Вивчення впливу фітоконцентрату Неврін на стан вегетативного контролю серцевого ритму у кардіологічних хворих. Звіт / Вик.: Во­ронков Л.Г., Чабан Т.І. – Київ, 1999. – 11 с.
4. Клінічна оцінка антиаритмічної дії комбінації фітоконцентратів Неврін та Кордевіт. Заключний звіт / Вик.: Воронков Л.Г., Сичов О.С., Чубучний В.М. – Київ, 2000. – 16 с.
5. Haverkamp W., Breithardt G. Heart rate as a target for the prevention of sudden death. /Europ. Heart J. – 1999.-VoU.- Suppl H. – P.H 76- H 84.
6. Psaty B.M. et al. The risk of myocardial infarction associated with antihy­pertensive drug therapies. // JAMA. – 1995. – v.274. – p. 620 – 625.
7. Pahor M. et al. Long term survival and use of antihypertensive medications in older persons . //Am. Ger. Soc. – 1995. – v. 43 (II). – p. 1191 -1197.
8. Furberg CD. et al/ Nifedipine: dose -related increase in mortality in pa­tients with coronary heart disease. // Circulation. – 1995. – v. 92 (5). – p. 132­133.9. Minotti J.R., Christoph L, Oka R. Impaired skeletal muscle function in patients with congestive heart failure: relationship to systemic exercise per­formance. J. Clin Invest.-1991. – Vol. 88. – p. 2077 – 2082.
10. Клінічна оцінка антиаритмічної дії комбінації фітоконцентратів Неврін та Кордевіт. Заключний звіт / Вик.: Воронков Л.Г., Сичов О.С., Чубучний В.М. – Київ, 2000. – 16 с.
11. Ferrari R., Nesta F., Boraso A. Increased heart rate is detrimental: the myocardial metabolic theory / Europ. Heart J. – 1999.-Vol.l.- Suppl H. – P. H24-H28.
12. Opie L.H. Calcium channel blockers for hypertension: dissecting the evi­dence for adverse effects // Arner. J. Hypertension. – 1997.-Vol. 10.- P. 565­577.
3. Grossman E., Messerli F.H., Grodzicki Т., Kowey P. Should a moratоrium be placed on sublingual nifedipine capsules given for hypertensive emergencies and pseudoemergencies ? // JAMA. – 1996. – v. 276. – p. 1328 -1331.

ПІДПИСАТИСЯ НА НОВИНИ

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ ТА оптових ПРОДАЖІВ
м. Київ, пр-т Правди, 80-А

** від станції метро Оболонь 102 маршруткою або автобусом
** від станції метро Нивки 26 тролейбусом або маршруткою до зупинки "Варшавський мікрорайон".
  • КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ І ПУНКТИ ПРОДАЖУ фітоконцентратів в м.КИЄВІ
    м. Київ, пр-т Правди, 80-А
  • Київстар +38 (096) 695-04-60 (VIBER),
    Vodafone +38 (066) 477-74-36,  +38 (066) 983-12-89 
  • ofis@ekomed.com.ua
© НВО Екомед. Всі статті та будь-який вид інформації, що знаходиться на цьому сайті, крім клипартів, доступних для безкоштовного використання в комерційних проектах, належать НВО Екомед. Використання інформації в комерційних цілях, копіювання та незаконне розповсюдження заборонені. Захист авторського права поширено на всю інформацію, автором якого є безпосередньо НВО Екомед.