<< СПИСОК СТАТТЕЙ

Вплив Холенорму на концентратцію циркулюючих іммунних комплексів у крові хворих з синдромом підвищеної стомленості на тлі хронічної патології гепатобіліарної системи

Вступ

За останні роки все більшу увагу дослідників привертає наявність у мешканців екологічно забруднених регіонів син­дрому підвищеної стомлюваності (СПС), що був уперше відкритий академіком О.Ф. Возіановим, професором Г.М. Дранніком та співавт. у 1989 році при обстеженні меш­канців м. Києва через 3 роки після Чорнобильської аварії. СПС характеризують як патологічний стан, що виникає в результаті дії на організм людини екологічно несприятли­вих факторів довкілля та психоемоціонального стресу. Клінічний досвід показує, що частіше за все СПС розвивається у хворих з наявністю різноманітної хронічної патології гепатобіліарної патології, причому в імунологічно­му плані він характеризується суттєвим зниженням функціо­нальних спроможностей імунокомпетентних клітин.

Як було показано, у пацієнтів на СПС виявляються однотипові імунологічні розлади, зокрема, формування вторин­ної імунологічної недостатності за відносним супресорним варіантом з переважанням внаслідок цього супресорної ланки, яким надається певна патогенетична роль у прогресуванні симптоматики СПС. Поряд з подальшим вивченням
патогенетичних особливостей загострення хронічної патології гепатобіліарної системи (ГБС) актуальним залишається питання лікування пацієнтів з СПС на тлі хронічної патології ГБС та попередження загострення даної патології у них. У цьому плані нашу увагу привернула можливість застосування препарату рослинного походження холенорму. У наших попередніх роботах було встановлено позитивний вплив препарату на клінічні показники та показники системи антиоксидантного захисту. Холенорм – це новий український комплексний фітопрепарат, що випускається ТОВ «Екомед» (Київ). Холенорм містить у своєму складі комплекс біологічно активних рослинних речовин. До складу препарату входять листя зеленого чаю (Folia Camelina sinensis), листя мяти перцевої(Folia Menthe piperitae), трава звіробою (Нb. Нурегісі perforati), трава полину (Нb. Аrtemisiae vulgari), плоди фенхелю (Fructis Foenicilum vulgari), квітки безсмертника нового (Flores Helichrysi arenarii), кукурудзяні рильця (Stigmatae Maydis). Препарат володіє гепатозахисними, жовчогінними, спазмолітичними властивостями, посилює процеси регенерації слизових оболонок шлунково-кишкового тракту та зменшує вираженість запальних процесів у жовчовивідний системі.

Метою даної роботи було вивчення впливу холенорму концентрацію циркулюючих іммунних комплексів у крові хворих з СПС на тлі хронічної патології ГБС.

Матеріали та методи дослідження

 Нами було обстежено 192  хворих з наявністю СПС на тлі хронічної патології ГБС. Усі хворі підлягали детальному загальноприйнятому клініко-лабораторному обстеженню. Хворі після узяття під наш нагляд були розподілені на дві групи: основну – 96 хворих та групу співставлення – 86 пацієнтів, які відрізнялися за схемою лікування. Обидві групи обстежених хворих були рандомізовані за віком, статтю, тяжкістю перебігу СПС і хронічної патології ГБС.

У зв’язку із загостренням хронічної патології печінки та жовчних шляхів хворі як основної, так і групи співставлення отримували гепатопротектори (ессенціале Н, карсіл, ліпостабіл), полівітаміни, антиоксиданти (аевіт, токоферолу ацетат), спазмолітики у середньотерапевтичних дозах. Па­цієнти основної групи поряд з цим вживали додатково холенорм по схемі: при І стадії синдрому підвищеної стомле­ності (компенсованій) препарат вводять по 20 крапель усе­редину за 20-30 хвилин до їди 2 рази на добу протягом З тижнів, при II стадії синдрому підвищеної стомленості (субкомпенсованій) – по ЗО крапель 3 рази на добу протя­гом 4 тижнів. При III стадії синдрому підвищеної стомле­ності (декомпенсації) холенорм вводять по 30 крапель З рази на добу протягом 1,5-2 місяців.

Усі хворі підлягали загальноприйнятому клініко-лабораторному дослідженню в динаміці лікування, а також обсте­женню на наявність у крові маркерів вірусу гепатиту В -НВsAg та НВеAg – радіоімунним методом, анти-НВс та анти-НВе- за допомогою імуноферментного аналізу. Для визна­чення анатомічної та функціональної оцінки печінки та жовчних шляхів хворім проводили УЗД з використанням апарату “Aloka SSD-630” (Японія) та абдомінальних дат­чиків. У низці випадків проводили сонографію для досяг­нення тонкої деталізації тканинних структур.

Рівень ЦІК у сироватці крові визначали способом преципі­тації в розчині поліетиленгліколя (ПЕГ) з молекулярною масою 6000 дальтон за Digeon et al. в модифікації. Молекулярний склад ЦІК з видаленням фракцій велико- (>195), середньо-(115-195) та дрібномолекулярних (<115) комплексів визнача­ли шляхом диференційованої преципітації у 2,0%, 3,5% та 6% розчинах ПЕГ. Для характеристики рівня ендогенної інток­сикації досліджували концентрацію СМ у сироватці крові.

Математична обробка отриманих цифрових даних проводилась на комп’ютері Celeron 400 А з використанням спеціалізованого банку даних, розрахованого на обробку імунологічної інформації.

Отримані результати та їх обговорення

 У результаті проведених досліджень встановлено, що у всіх обстежених хворих з СПС на тлі хронічної патології ГБС має місце чітка тенденція до зростання рівня ІДК у сироватці крові. Ідуальний аналіз показав, що більш значно зростає даний імунний показник при наявності СПС у декомпенсованій стадії. Так, якщо середній рівень ЦІК у сироватці крові у хворих СПС І стадії складав у середньому 2,04 ±0,2 г/л, то у хворих з СПС Ш стадії він дорівнював 2,9±0,6 г/л (Р<0,05) кратність різниці становила 1,4 рази). Відмічалася певна по­зитивна залежність зростання рівня ЦІК від тяжкості перебігу загострень ГБС, при цьому більш значне збільшення даного показника відмічалося у разі загострення ХГ та ХНХ одночасово. Зростання загального рівня ЦІК відбувалося, здебільшого, за рахунок найбільш патогенних -зсередньо- та дрібно-молекулярних імунних комплексів, при цьому їх сума – (115- та (< 115) – дорівнювала в середньому 79,2 ± 1,3% (при і 53,2 ± 1,2%; Р<0,05). Щодо до фракційного складу ЦІК,  в основній групі, так і в групі співставлення абсолютний  (115-195) та (<115), а також (>195) зростав майже однаково, однак при відносному обчислюванні даних показників частка великомолекулярних імунних комплексів (>195) зменшувалась по мірі зростання (115-195) та (<115). При дослідженні антигенного складу ЦІК після їх кислотного гідролізу встановлено, що до складу ЦІК майже у всіх хворих входила значна кількість аутоантитіл до ліпопротеїду печінки, що свідчило про посилення аутоімунних процесів і істотну роль імунокомплексних реакцій у патогенезі загострення хронічних гепатобіліарної патології.

Отже, зростання рівня ЦІК та зсуви їх різномолекулярного складу на тлі відповідної клінічної симптоматики у об­стежених хворих із загостренням гепатобіліарної патології вказували на розвиток синдрому імунотоксикозу, ступінь вираженості якого корелював з тяжкістю перебігу захворю­вання. Поряд з цим відмічалося відповідне до вищевказаного збільшення рівня СМ у сироватці крові, який дорівнював у середньому у хворих на СПС І стадії 1,5±0,04 г/л (при від­повідній нормі 0,57±0,01 г/л; Р<0,01); при СПС II та III стадії – 2,3±0,04 г/л (у порівнянні з О,59±О,О2 г/л; Р<0,00і) та 2,4±0,03 г/л (при нормі 0,62±0,06 г/л; Р<0,001) відпов­ідно. Проведення математичного аналізу дозволило виявити наявність прямого кореляційного зв’язку між рівнем СМ у крові та сумою найбільш патогенних ЦІК (середньо- та дрібно-молекулярних їх фракцій) у хворих із загостренням гепатобіліарної патології, при цьому індекс лінійної кореляції (г) дор­івнював у середньому +0,878. Динамічний аналіз показав, що у тих випадках, коли відмічалося подальше збільшення рівня СМ посилювався також дисбаланс різномолекулярних імунних комплексів на тлі подальшої тенденції до збільшен­ня рівня загальних ІДК у сироватці крові. Це вказувало на існування певного взаємозв’язку між виникненням і прогре­суванням метаболічних і імунних порушень у хворих з СПС на тлі хронічної патології ГБС, а саме двох патогенетично обумовлених синдромів – імунотоксикозу та синдрому ендо­генної (метаболічної) інтоксикації.

Загальноприйняте лікування в групі співставлення при­водило до поліпшення вивчених лабораторних показників у середньому на 17,2 ± 1,3 добу від початку лікування, тоді як в основній групі, хворі якої отримували запропоновану ком­бінацію фармакопрепаратів, рівень СМ достовірно був ниж­чим від вихідного показника вже на 11,3±0,4 добу від по­чатку лікування, прогресуючи знижаючись до норми протя­гом наступних 4-6 днів (Р<0,01). Щодо динаміки концент­рації ЦІК сироватки крові в основній групі, то вона була аналогічною. Так, вже наприкінці першого тижня лікуван­ня у 67 (70,0%) вагітних значення даного показника дорів­нювало в середньому 2,5±0,4 г/л (Р<0,01), що було на рівні верхньої межі норми, тоді як у переважної більшості решти пацієнтів основної групи даний показник прогресивно знижувався і досягав меж норми відповідно протягом ступних 4-5 діб. Поряд з цим, якщо у 56 з 86 хворих (65,1%) групи співставлення, незважаючи на поліпшення загального стану і зниження   рівня загальних ЦІК, залишалися певний дисбаланс їх різномолекулярних фракцій, то основній групі зменшення концентрації загальних імунокомплексів водночас супроводжувалося відновленням балансу різномолекулярних імунних комплексів. Повторне імунологічне обстеження показало, що в подальшому у більшості хворих основної групи як рівень за­льних ЦІК, так і їх фракцій, залишалися в межах норми для великомолекулярних – у середньому на рівні 1,-17 ±0,03г/л; для середньо- та дрібномолекулярних – на рівнях 0,88±0,О2 г/л і 0,50±0,О5 г/л відповідно;  Р>0,1). У той час у групі співставлення, незважаючи на досягнення «нічної ремісії хвороби, у 35 (40,7%) виявлявся дисбаланс різномолекулярних фракцій ЦІК на тлі тенденції до ззбільшення їх загального рівня (в середньому в 1,5 рази; Р<0,05). Аналогічна динаміка відмічалася і стосовно рівня СМ.

Отже, включення холенорму до курсу лікування хворих СПС на тлі хронічної патології ГБС в більшості випадків приводило до більш швидкого зникнення синдрому імунотоксикозу та «ендогенної» (метаболічної) інтоксикації, що в клічному плані сприяло прискороченню досягнення клініко-імунологічної ремісії СПС та водночас ремісії хронічної патології ГБС, зміцнення імунітету. Вищевказане необхідно враховувати при розробці лікування у вагітних з наявністю такої екстрагенітальної патології, як гепатобіліарна.

Висновки

1. У хворих з синдромом підвищеної стомленості на тлі хронічної патології гепатобіліарної системи має місце наявність підвищеного рівня циркулюючих іммунних комплексів, концентрація яких залежить від ступеня тяжкості  патології, що в остаточному підсумку, забезпечує хронізацію патологічного процесу і сприяє рецидивуванню захворювання.

2.  Призначення холенорму хворим з СПС на тлі хронічної патології ГБС (доза препарату корегується з урахуванням клінічних проявів захворювання і ступені ваги патології) сприяє вкороченню стадії загострення, поліпшенню вивчених показників, а також підвищує якість життя обстежених хворих.

3. У подальшому планується вивчити вплив холенорму на динаміку показників макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих з СПС на тлі хронічної патології ГБС.

Під редакцією к.м.н Куциної Г.О.

ПІДПИСАТИСЯ НА НОВИНИ

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ ТА оптових ПРОДАЖІВ
м. Київ, пр-т Правди, 80-А

** від станції метро Оболонь 102 маршруткою або автобусом
** від станції метро Нивки 26 тролейбусом або маршруткою до зупинки "Варшавський мікрорайон".
  • КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ І ПУНКТИ ПРОДАЖУ фітоконцентратів в м.КИЄВІ
    м. Київ, пр-т Правди, 80-А
  • Київстар +38 (096) 695-04-60 (VIBER),
    Vodafone +38 (066) 477-74-36,  +38 (066) 983-12-89 
  • ofis@ekomed.com.ua
© НВО Екомед. Всі статті та будь-який вид інформації, що знаходиться на цьому сайті, крім клипартів, доступних для безкоштовного використання в комерційних проектах, належать НВО Екомед. Використання інформації в комерційних цілях, копіювання та незаконне розповсюдження заборонені. Захист авторського права поширено на всю інформацію, автором якого є безпосередньо НВО Екомед.