рус     /     укр     /     eng

Нефропатін

Нефропатін всі продукти »
КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ ЦЕНТРИ (прийом лікаря - безкоштовний!):
Київ, бульвар Кольцова, 14-Е
тел: (044) 585-41-07
Київстар +38(096) 695-04-51
Vodafone +38(066) 983-12-89
показати на карті

Київ, проспект Правди, 80-А
тел. (044) 463-06-30
Київстар +38 (096) 695-04-60
Vodafone +38 (066) 477-74-36
показати на карті  

Київ, вулиця Хорива, 4
тел: (044) 467-67-25
Київстар +38(096) 695-04-53
Vodafone +38(066) 477-73-50

Режим роботи центрів:
пн-пт: 10:00-19:00
сб: 10:00-18:00
нд: - вихідний

Бухгалтерія:
тел.  (044) 463-50-76
факс (044) 463-06-31

Відділ продажу та маркетингу:
тел. +38 (044) 463-50-77 

 

Вплив комбінованого застосування Невріна та Кордевіта на вегетативну регуляцію серцевого ритму та ектопічну активність міокарда у хворих з екстрасистолічними аритміями

Незважаючи на вагомі досягнення у галузі фармакотерапії хво­рих з порушеннями ритму серця, результати їх лікування не можуть задовольнити клініцистів. Це, насамперед, стосується досить суттєвого відсотка (від 5 до 25 %) випадків проаритмічної дії сучас­них антиаритмічних засобів [2], а також інших побічних ефектів, які доволі часто спостерігаються при лікуванні хворих антиарітміками усіх 4-х класів. Кардіологам добре відомі ситуації, коли бажа­ному антиаритмічному ефекту препарата, що застосовується, пере­дує виникнення проявів його побічної дії, яке лімітує подальше ліку­вання. Іншою проблемою с фінансовий тягар тривалого підтримую­чого лікування сучасними хіміофармакотерапевтичними засобами, що має особливе значення для країн з незадовільно функціонуючою економікою, до яких зараз належить Україна.

Виходячи з вищенаведеного, цілком зрозумілим є інтерес до впровадження альтернативних підходів до антиаритмічної терапії, насамперед, на грунті застосування раціональних композицій пев­них фітотерапевтичних засобів.

Виходячи з сучасних знань, про можливі механізми виникнення екстрасистологічної аритмії та фармакодинамічні властивості фітокомпонентів Кордевіту та Невріну (корінь валеріани, м'ята пе­речна, цвіт бояришника, квіти календули, цвіт каштана, плоди чор­них бобів, трава полину, ягоди ялівця, трава сушениці) обгрунтова­ним є припущення, що  відповідну антиаритмічну дію даної фітокомпозиції можливо очікувати у хворих кардіологічного профілю без вираженої систолічної дисфункції серцевого м'яза, манифестованої зниженням насосної функції останнього і симптомами застійної серцевої недостатності. Це міркування дозволило визначити контингент досліджуваних хворих та клінічні критерії включення та невключення в дослідження (див. нижче).

Метою дослідження стало вивчення антиаритмічної дії комбінації фітоконцентратів Неврін та Кордевіт у хворих з екст­расистолічною аритмією. Для реалізації даної мети були поставлені такі задачі:

1. Вивчити динаміку добової кількості суправентрикулярннх та шлуночкових екстрасистол після 4-х тижневого прийому Кордевіта та Невріна.

2. Дослідити можливі гемодинамічні та регуляторні зміни (за да­ними добового моніторування частоти серцевих скорочень, ар­теріального кровяного тиску, показників варіабельності серцевого ритму, а також ехокардіографії) з боку серцево-судинної системи під впливом лікування комбінацією Кордевіта та Невріна.

3. Оцінити клінічну переносимість зазначеної фітотерапевтичної комбінації пацієнтами з екстрасистолічною аритмією.

4. Сформулювати рекомендації щодо можливостей клінічного ви­користання комбінації Кордевіту з Невріном у хворих з пору­шеннями серцевого ритму.

Матеріал та методи

Обстежений 51 хворий (36 чоловіків та 15 жінок, середній вік 51,2 + 1,7 років) кардіологічного профілю, у яких за даними ЕКГ реєструвалася шлуночкові та надшлуночкові порушення серцевого ритму. Ішемічна хвороба серця (ІХС), без супутньої артеріальної гіпертензії діагностована у 10 (20 %) з них, артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба ІІ стадії) - у 8 ( 15 %). Поєднання ІХС та ар­теріальної гіпертензії спостерігалося у 18 пацієнтів (35%), а нейро­циркуляторна дістонія мала місце у 15 (30%) осіб.

В дослідження не включались пацієнти з тяжкими супутніми за­хворюваннями або синдромами (онкологічні, інфекційні та ендо­кринні захворювання, печінкова та ниркова недостатність), а також з межсистологічними паузами більше за 2,5 с, а - v блокадою ІІ-ІІІ сту­пенів, повною блокадою правої або лівої ніжок пучка Гіса, зареєстро­ваних при добовому холтерівському моніторуванні ЕКГ.

Особливо слід зазначити, що в групу досліджених не входили пацієнти з систолічною дисфункцією та дилатацією лівого пілуночка серця (тобто, з фракцією викиду останнього < 40 %), оскільки во­ни, в разі наявності шлуночкових аритмій, вимагають особливого (насамперед, фармакохіміотерапевтичного) підходу до їх лікування [1]  зважаючи на їх потенційну небезпеку для життя.

Жоден з хворих на момент включення в дослідження не отримував лікування антиаритмічними засобами.

Всім хворим проводили, з допомогою холтерівської діагностичної системи DRG (США), 24-годинне моніторування ЕКГ. Крім пара­метрів ектопічної активності, за даними добовго моніторування сер­цевого ритму оцінювали статистичні показники його варіабельності, що відбивають виразність парасимпатичних регуляторних впливів на серце (SDNN, SDNN індекс, rMSSD, pNN50) у відповідності з ре­комендаціями Європейського 'І'овариства кардіологів та Північно-Американського Товариства електрокардіостимуляції та елект­рофізіології (SDNN - стандартне (середньоквадратичне) відхилення інтервалу RR; SDNN індекс - середня величина SDNN усіх за­реєстрованих 5-хвилинних відрізків; rMSSD - квадратний корінь значення середньоквадратичної різниці послідовних RR- інтервалів; pNN50 - відсоток послідовних - інтервалів RR, різниця між якими перевищує 50 мс [3] .

При включенні у дослідження пацієнту виконували 24-х годин­не холтерівське моніторування ЕКГ (див. вище), а з наступного дня призначали фітоконцентрати Неврін та Кордевіт (обидва - по 15 крапель 2 рази на день у столовій ложці води вранці та ввечері). Три­валість лікування складала 4-тижні, після того проводили повторне дослідження.

Обробку отриманих даних здійснювали на PC "Hyundai" НСМ -402 G.VGA за допомогою пакету статистичних програм "Statgraf".

Результати та їх обговорення

Аналіз динаміки частоти серцевих скорочень (ЧСС) під впливом 4-тижневого прийому комбінації НеврінКордевіт показав, що за­значене лікування спричинило статистично достовірне уповільнення серцевого ритму - як його середньої величини за добу так і мінімальної, яка спостерігалася під час нічного сну (табл. 1). Але особливо виразна і достовірна динаміка спосіерігалася у відношенні максимальних зна­чень ЧСС (табл. І) які, як правило, співпадають із періодами найбільшої фізичної / психоемоційної активності пацієнтів. Поряд із негативною хронотропною дією, 4-х тижневий прийом досліджуваної фітокомбінації спричиняв достовірне зростання статистичних показ­ників варіабельності серцевого ритму, які відбивають ступінь парасим­патичних регулятордих впливів на серце (табл.1).

Подібна нормалізація симпато-парасимпатичних відношень вважається вельми важливою з точки зору захисту міокарда та пригнічення симпатично - опосередкованого аритмогенезу [4].

З табл..1 також видно, що в загальній групі хворих після лікуван­ня комбінацією Невріна з Кордевітом  достовірно та виразно (більш ніж вдвічі)знижувалася кількість надшлунковочких екстрасистол. Подібне зниження спостерігали і щодо шлуночкових ектопічних скорочень, але воно не досягло статистичної достовірності. Прийом фітокомбінації КордевітуНеврін не супроводжував­ся появою клінічних ознак її побічної дії в жодному з випадків.

Таблиця 1

Електрокардіографічні показники та показники варіабельності серцевого ритму до та після лікування комбінацією Невріну та Кордевіту ( М + m)

ВИСНОВКИ

1. Після 4 -х тижневого прийому комбінації фітоконцентратів Неврін та Кордевіт у хворих кардіологічного профілю без серце­вої недостатності спостерігається статистично достовірне зменшен­ня числа надшлуночкових екстрасистол та виявляється тенденція до зменшення кількості  шлуночкових екстрасистол за даними 24-добо­вої холтерівського  моніторування ЕКГ.

2. 4-х тижневий прийом Кордевіту та Невріну супровод­жується зниженням середньої добової частоти серцевих скорочень (ЧСС), максимальних та мінімальних значень ЧСС протягом доби, що може свідчити про потенційну кардіопротекторну дію зазначеної фіто комбінації.

3.  Антиаритмічному та від'ємному хронотропному ефектам комбінації НеврінКордевіт відповідає фізіологічно сприятлива перебудова вегетативної регуляції серцевого ритму у бік зростанняпарасимпатичної складової останньої.

4. Комбіноване застосування Кордевіту та Невріну може бути рекомендовано як засіб лікування надшлуночкової екстрасистолії у пацієнтів із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка.

ЛІТЕРАТУРА

1. Воронков Л.Г, Коваленко В.М., Рябенко Д.В. Хроническая сердечная недостаточность: механизмы, стандарты, диагностики и лечения / Київ, "Моріон", 1999.- 128 с.
2. Денисюк В.И Аритмии сердца. - Винница: Логос. 1999. - 520 с.
3. Heart Rate Variability: standarts of measurement, physiological interpre­tation, and clinical use. Task Forse of ESC and NASPE / Eurор. J. Cardiol. -1996.-Vol. 17.-p. 354-381.
4. Zipes D.P. Sympathetic stimulation and arrhythmias // N.Engl. J. Med. -1991.Vol.325.-P.656-657.

Читайте також:

Особливості лікування та вторинної профілактики гіпертонічної хворобиЗВІТ про виконання дослідження по темі «Оцінка додаткових терапевтичних можливостей фітоконцентратів Неврін, Кордевіт та Кришталь у кардіологічній практиці (заключний)Клінічні випробування препаратів "Екомеду" при лікуванні ВІЛ інфекції (оригінал на англ.мові)Клінічні випробування препаратів "Екомеду" при лікуванні туберкульозу (оригінал на англ.мові)
Rated by PING
© 2010 - Екомед. Всі права захищені.
Розробка сайтів
Подбайте про своє здоров'я разом з порталом Спортивні клуби України