руc     /     укр     /     eng

Нефропатин

Нефропатин все продукты »

КОНСУЛЬТАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ (прием врача - бесплатный!):
Киев, бульвар Кольцова, 14-Е
тел: (044) 585-41-07
Київстар +38(096) 695-04-51
Vodafone +38(066) 983-12-89
показать на карте

Киев, проспект Правды, 80-А
тел. (044) 463-06-30
Київстар +38 (096) 695-04-60
Vodafone +38 (066) 477-74-36
показать на карте

Киев, улица Хорива, 4
тел: (044) 467-67-25
Київстар +38(096) 695-04-53
Vodafone +38(066) 477-73-50
показать на карте   
 
Режим работы центров:
пн-пт: 10:00-19:00
сб: 10:00-18:00
вс: - выходной 
Доставка препаратов по всей Украине

Бухгалтерия:
тел. (044) 463-50-76
факс (044) 463-06-31

Отдел продаж и маркетинга:
тел. +38 (044) 463-50-77 

 

Патогенетичне обгрунтування використання фітозасобів Екомед в стоматології

Протягом тривалого часу не зменшується інтерес дослідників до використання фітотерапії в стоматологічній практиці. Цьому спри­яють багато чинників. Це, перш за все, зростання розповсюдженості стоматологічних захворювань, зокрема, тканин пародонту і слизової оболонки порожнини рота. По-друге, патогенетичні механізми розвитку запально-дистрофічних захворювань пародонту і багатьох хвороб слизової оболонки порожнини рота потребують комплекс­ного лікування, яке включає вибір засобів місцевої і загальної те­рапії, направлених на ліквідацію патогенетичних і клінічних про­явів захворювання. Такий підхід обумовлює необхідність поетапно­го застосування комплексу препаратів направленої дії, шо значно збільшує медикаментозне навантаження на організм хворого, подо­вжує тривалість лікування. До того ж, незважаючи на значний арсе­нал медикаментів, різноманітність лікарських форм, шо застосову­ються в стоматології, ефективність лікування залишається недо­статньою. Актуальність цього питання обумовлена також зростан­ням ризику розвитку стоматологічних захворювань в сучасних умовах: несприятливі екологічні чинники, ріст супутньої соматич­ної патології, соціально-психологічні стреси тощо. Обмежує засто­сування медикаментозної терапії зростання алергізації організму хворих, шо обумовлює з одного боку, несприятливий прогноз хронічних стоматологічних захворювань, з іншого - потребує ак­тивного пошуку альтернативного лікування. Важливим компонен­том комплексного лікування генералізованого пародонтиту, виразково-некротичних захворювань слизової оболонки порожнини рота є антибактеріальна терапія. Позитивні результати лікування значно погіршуються в зв'язку з утворенням резистентних до антибак­теріальних препаратів штамів патогенетично значущих мікроор­ганізмів залежно від виду стоматологічної патології Нерідко не обумовлено станом загального соматичного статусу хворих чи без­системним частим застосуванням антибіотиків без урахування спе­цифічності їх дії, тривалості лікування.

В патогенезі захворювань пародонту та хронічних хвороб сли­зової оболонки важливе значення має взаємозв'язок порожнини рота з наявністю системних і соматичних захворювань, що в ком­плексі лікувальних заходів потребує загальної терапії. Причому, одним з найважливіших механізмів розвитку та ускладненого пе­ребігу генералізованого пародонтиту у хворих з супутньою сома­тичною патологією є вплив численних порушень метаболізму та імунного статусу. Вибір медикаментозних препаратів, що регулю­ють названі механізми, є одним з актуальніших напрямків, але йо­го вирішення в рамках відомих фармакологічних схем пов'язано з необхідністю диференційованого вибору, наявністю широкого спектру протипоказань, побічної дії, що значно утруднює вибір і обмежує впровадження традиційної медикаментозної терапії в практику.

Кінцевий результат лікування хронічних стоматологічних захво­рювань, стійкість лікуватьного ефекту значною мірою залежить від загальнооздоровчої дії, в першу чергу, сорбуючого впливу на ор­ганізм, що є актуальним в сучасних екологічних умовах.

Назване слугувало підставою для вибору фітозасобів Екомед з метою їх застосування в стоматології. Багатокомпонентний склад більшості цих фітоконнентратів обумовлює їх багатоспрямовану дію, шо дозволяє забезпечити вплив на провідні патогенетичні лан­ки захворювань.

Комплексними клініко-лабораторними та імунологічними дослідженнями проведеними нами спільно з Н.C. Гужевською, дове­дено високу ефективність фітозасобів Джерело, Світанок в ком­плексному лікуванні генералізованого пародонтиту.

Враховуючи патогенетичні механізми розвитку генералізовано­го пародонтиту, важливо, що фітоконцентрату Джерело прита­манні такі властивості як антимікробна та противірусна дія, антиок­сидантний, протизапальний ефект, регуляція клітинного і гумо­рального імунітету. Цінним є те, що у складі Джерела є такі компоненти як родіола розова, єхінацея пурпурова, солодка гола, відомі своїми імуномодулюючими та адаптогенними властивостя­ми, що обґрунтовує можливість їх не лише місцевого, а й внутрішнього застосування.

Тісний зв'язок стану порожнини рота і травної системи, значне зростання захворювань пародонту в осіб з наявністю цієї патології обумовлює необхідність застосування комплексних заходів, що впливають на цей важливий патогенетичний механізм. Цим за­вданням відповідає фітоконпентрат Світанок, який є високое­фективним гепатопротоктором. Слід підкреслити, що поряд з компонентами протизапальної, детоксикаційної дії до його складу входять рослини, що містять флавоноїди, похідні оксикоричної кислоти, які стабілізують мембрани клітин, мають антиоксидантні властивості. При лікуванні стоматологічних захворювань, усклад­нених соматичною патологією, важливим є відновлення зниженої рецепції на клітинних мембранах, стабілізація самих мембран, що забезпечує високий детоксикаційний ефект Світанку. Ос­танній підсилюється екстрактами хвоща польового, чистотілу та кореня барбарису.

Останнє десятиліття характеризується появою глибинних досліджень про патогенетичне значення порушень системи антиок­сидантного захисту при генералізованому породонтиті. Саме з цих позицій є доцільним використання в клінічній стоматології фітозасобу Ренорм, який є високоефективним антиоксидантом, мембраностабілізатором, має протизапальну, детоксикуючу дію. Поряд з ними властивостями, як показали наші спостереження, засіб сприяє репаративній регенерації тканин пародонту і слизової оболонки по­рожнини рота, значно покращує їх трофіку. Він є ефективним в ком­плексній терапії генералізованого пародонтиту, виразково - некро­тичного стоматиту, алергічних стоматитів, рецмдивуючого афтозного стоматиту.

В патогенезі захворювань пародонту важливу роль відіграють розлади гемомікроциркуляції. З цього погляду перспективним є ви­користання в клінічній пародонтології фітозасобів Провен та Кришталь. Завдяки таким діям як нормалізація проникності капілярів, покращення реологічних властивостей, зменшення набря­ку, відновлення порушеного тонусу судин, їх еластичності, фітозасобів Провен та Кришталь показані для лікування генералізованнх форм гінгівітів, пародонтиту та пародонтозу.

Перевагою фітозасобів Екомед є не лише їх багатогранна дія, а й стабільність і структуризація, які забезпечують високу біодоступність, що підвищує кінцевий лікувальний результат. Завдяки зручній формі та доступній методиці застосування фітозасоби Еко­мед можуть використовуватись для лікування стоматологічних за­хворювань в домашніх умовах.

На наш погляд, враховуючи властивості притаманні названим фітоконцентратам (Джерело, Ренорм) доцільним є введення їх до складу лікувально-профілактичних гігієнічних засобів (зубних паст та елексирів), що значно розширить їх вітчизняний арсенал та буде сприяти підвищенню ефективності стоматологічної профілактики.

ЛІТЕРАТУРА

1. Иванов B.C. Заболевания пародонта. - 3-е изд. перераб. и доп. - M.: МИА, 1998.-296с.
2. Белоклицкая Г.М. Клпнико-патогенетическое обоснование дифференцированной фармакотерапии генерализованного пародонтита. Автореф. дис.... докт. мед. наук.-К.,-1996.- 32с.
3. Гужевська Н.C. Клінічна ефективність застосування фітоза­собів багатоспрямованої дії в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту. Автореф. дис.... канд. мед.. паук. -К.,-2000.- 20 с.
4. Гужевська Н.С.,Політун А.М., Мощич О.П., Гриценко О.М. Ре­гулятори порушень метаболізму та імунітету в комплексній терапії генералізованого пародонтиту //Ліки.-1999.- №3-4.-с.136-139.
5. Кульберг А.Я. Рецепторы клеточных мембран.- M.: Высш.шк.,-1987.-103с.

Читайте также:

Клинические испытания препаратов "Экомед" при лечении ВИЧ-инфекции (оригинал на англ.языке)Клинические испытания препаратов "Экомед" при лечении туберкулеза (оригинал на англ.языке)Клинические испытания препаратов "Экомед" при лечении ВИЧ-инфекции и туберкулеза (оригинал на англ.языке)Клинические испытания средств Экомеда при лечении заболеваний мочеполовой системы
Rated by PING
© 2010 - Экомед. Все права защищены.
Разработка сайтов
Подбайте про своє здоров'я разом з порталом Спортивні клуби України